Warunki użytkowania

1. Poniższe “Warunki użytkowania” jednoznacznie regulują zasady korzystania ze strony internetowej firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH (dalej zwanej: “HEIDENHAIN”), włączając pobieranie dostępnych danych. Jedynie w przypadku istniejących już między użytkownikiem a HEIDENHAIN konkretnych ustaleń umownych (np. umowa o dostawy lub umowa serwisowa), gdy szczególne warunki korzystania ze strony internetowej HEIDENHAIN (w szczególności pobierania i przesyłania plików) wchodzą w zakres ustalonych świadczeń lub zobowiązań HEIDENHAIN lub określone są  w warunkach umowy zawartej z użytkownikiem, obowiązują zasady użytkowania określone w danej umowie.

2. Strona internetowa HEIDENHAIN skierowana jest wyłącznie a zarazem konkretnie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową lub do przedstawicieli tychże podmiotów (w szczególności firm). Nie są natomiast dedykowane dla prywatnych użytkowników końcowych, ponieważ HEIDENHAIN oferuje wyłącznie produkty, które nie są  przeznaczone dla użytkowników indywidualnych.

3. HEIDENHAIN może przyznać użytkownikowi określone prawa odnoszące się do niektórych plików na swojej stronie internetowej (w szczególności plików dostępnych do pobrania). Może również nakładać na użytkownika pewne zobowiązania dotyczące obsługi określonych danych. Zakres praw i obowiązków związanych z korzystaniem z danych zasobów przedstawiony jest w punkt 13 niniejszych „Warunków użytkowania”. Jeżeli zaistnieje przyczyna uprawniającą HEIDENHAIN do wypowiedzenia przyznanych uprawnień (umowy licencyjnej), użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia plików, wszystkich kopii oraz wyedytowanych materiałów bez możliwości ich odzyskania. 

4. Wszystkie oferowane do pobrania pliki zostały przed ich udostępnieniem sprawdzone przez HEIDENHAIN za pomocą najnowszych wersji standardowych skanerów antywirusowych. Nie mniej jednak, nie pozwala to całkowicie wykluczyć ryzyka wirusów komputerowych, niewykrytych włamań na stronę internetową HEIDENHAIN lub modyfikacji zawartych na niej danych. Przed otwarciem lub uruchomieniem pobranych plików, użytkownik również zobowiązany jest do przeprowadzenia ich kontroli antywirusowej.

5. Przed wykorzystaniem pobranych plików w swoim środowisku produkcyjnym, użytkownik powinien je wszystkie sprawdzić w bezpiecznym i redundantnym środowisku testowym, ponieważ HEIDENHAIN nie jest w stanie sprawdzić funkcjonalności takich plików we wszystkich możliwych warunkach eksploatacyjnych.

6. Jako, że HEIDENHAIN oferuje użytkownikowi opcję transmisji jego własnych plików (np. dane sterujące CNC, dzienniki danych z systemów sterowania obrabiarkami, itp.) do HEIDENHAIN przez stronę internetową HEIDENHAIN (“Upload’), według jego własnego uznania, tym samym użytkownik udziela HEIDENHAIN nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego, praktycznie bezwarunkowego prawa do korzystania z tych danych. W szczególności, firma HEIDENHAIN jest uprawniona do analizowania i wykorzystywania (włączając edycję) tych danych w celu udoskonalania produktów HEIDENHAIN. Klient zobowiązany jest zapewnić, że przesyłane pliki nie zawierają żadnych danych osobowych oraz podjąć standardowe środki ostrożności (włączając stosowanie skanerów antywirusowych) gwarantujące kontrolę plików pod kątem wirusów przed ich przesłaniem, jako, że są one potencjalnie plikami wykonywalnymi (programy komputerowe lub dane użytkownika, które mogą zawierać wykonywalny kod programu).

7. W każdym przypadku nieznacznego zaniedbania zobowiązań umownych, które nie są istotne, odpowiedzialność HEIDENHAIN jest wykluczona. W przypadku lekkiego zaniedbania istotnych zobowiązań umownych, odpowiedzialność ograniczona jest do typowej, przewidywalnej podczas zawierania umowy szkody, chyba że szkoda ta jest następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub złego stanu zdrowia. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są te, które warunkują prawidłową realizację umowy i na dotrzymaniu których partner umowy może regularnie polegać. Ponadto, obowiązują przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności, w szczególności wykluczenie odpowiedzialności HEIDENHAIN w przypadku nieodpłatnego udostępniania danych (pożyczka/dar).

8. Jako, że witryna HEIDENHAIN zawiera linki do zasobów internetowych stron trzecich, oświadczamy, że HEIDENAHIN nie rości sobie prawa własności do zawartości tych zasobów.

9. Dostęp do pewnych zasobów na stronie internetowej HEIDENHAIN jest możliwy jedynie po uprzednim uzgodnieniu i otrzymaniu kodu dostępu z firmy HEIDENHAIN.

10. Jako, że HEIDENHAIN oferuje możliwość wprowadzanie danych osobowych na swojej stronie internetowej, oświadczamy, że dane te są wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z zainteresowanymi stronami i nie zostaną przekazane osobom trzecim.

11. Obowiązującym prawem jest prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Traunstein.

12. Prawa autorskie
Copyright © DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Całość tekstu, obrazy, prezentacje graficzne, dźwięki, animacje, filmy, a także ich rozmieszczenie na naszej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi i /lub innymi prawami dotyczącymi ochrony dóbr intelektualnych. O ile nie określono inaczej w pkt 13, kopiowanie, zmiany lub użycie wyżej wymienionych zasobów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.

13. Materiały udostępnione w domenie publicznej mogą być kopiowane i przekazywane prze użytkownika osobom trzecim wyłącznie w ich oryginalnej formie. Jednakże wypisy z dokumentacji mogą być wykorzystane w samodzielnie opracowywanych przez użytkownika podręcznikach obsługi produktów. Korzystanie z tych materiałów jest nieodpłatne. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w udostępnionej dokumentacji.